Služby advokátní kanceláře

Správní právo

 • zastupování v řízení před Katastrálním úřadem
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • právní poradenství v oblasti kasačních stížností
 • právní poradenství v oblasti stavebního zákona

Pracovní právo

 • kompletní řešení vztahů a sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • poradenství v oblasti uzavírání a ukončení pracovněprávních vztahů, včetně okamžitého zrušení pracovního poměru, jeho platnosti či neplatnosti, nároky z nich vyplývající
 • právní poradenství v oblasti nároků z odpovědnosti za škodu
 • právní poradenství v oblasti odměňování v pracovněprávních vztazích
 • problematika konkurenčních doložek

Rodinné právo

 • zastupování v rozvodovém řízení  - sporný i nesporný rozvod
 • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu
 • zúžení společného jmění manželů
 • zastupování v řízeních o svěření dítěte do péče a úpravě styku, před i po rozvodu
 • výživné

Občanské právo

 • Zatupování v soudním řízení ve věcech občanskoprávních, včetně řízení exekučního, vymáhání pohledávek, podávání žalobních návrhů, opravných prostředků apod.
 • Poradenství v oblasti správy nemovitostí, sepisování smluv – kupních, darovacích, nájemních apod.
 • Zastupování v řízení před Katastrálním úřadem
 • Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů
 • Poradenství v oblasti věcných břemen a zástavních práv
 • Zajištění závazků, včetně poskytování advokátní úschovy
 • Zastupování při jednání s protistranou, mimosoudní řešení vymáhání pohledávek

Obchodní právo

 • Obchodní závazkové vztahy – sepsání a připomínkování smluv v oblasti obchodního zákona
 • Zakládání obchodních společností a družstev a změny v nich tzv. „na klíč“, tj. včetně zajištění notářských služeb, jednání před živnostenským úřadem až po řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • Zastupování v soudním řízení ve věcech obchodněprávních
 • Odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení a odpovědnost za vady